Shin Hua Town

Shin Hua Town is a Tong-controlled neighbourhood in Newhouse.

Locations of Note

Shin Hua Town

Honour Among Thieves Brandonsweet